CHURRASCO CHACARERO

Asiento, porotos verdes, tomate, aji verde, mayonesa